Säkerhet & Miljö

Upplysningar till allmänheten

SSE Sverige AB, Olofbergsgruvan, 71393, Gyttorp

Nora kommun

Verksamheten omfattas av lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Verksamheten i Olofbergsgruvan omfattas enligt den högre kravnivån då explosiva varor (1.1D) förvaras i en mängd som överstiger 50 ton.

Verksamheten:

Inom verksamheten på Olofbergsgruvan sker lagerhantering såsom förvaring, lastning och lossning av gods.
I undantagsfall utlämning till kund på plats. Vi tillverkar även emulsionsmatris och ANFO. Vi hanterar olika sorters kemikalier samt oxiderande och explosiva ämnen inom verksamheten.

Verksamhetens placering är vald på så sätt att allmänheten normalt inte vistas i närheten.
Beslut om eventuell utrymning på grund av t.ex. brand tas av räddningstjänsten i samråd med SSE Sverige ́s föreståndare enligt LBE. SSE Sverige har en intern räddningsplan att följa, med olika rutiner vid olyckor, med bland annat intern varningssiren.

Information om senaste tillsynsbesök samt information om tillsynsplanen finns att få hos Länsstyrelsen i Örebro län.
För ytterligare information, kontakta SSE Sverige via telefon: 0587-145 45 eller e- post: info@sse-sverige.se

Faran för allvarliga kemikalieolyckor på SSE Sverige ́s anläggning beräknas som mycket små. Skulle en olycka dock hända skulle detta ha liten påverkan utanför SSE Sverige ́s verksamhetsområde, då det är långt till närmaste bostad eller övrig anläggning.

Brand är en av de största riskfaktorerna, därför har SSE Sverige tagit detta i speciell beaktning vid riskhantering. Det är viktigt med brandvarnare och tillräckligt skyddsavstånd till respektive byggnad, och även att eldnings och rökförbud gäller inom hela området.
Anläggningen med dess två fabriker och de olika lagren är utformad och planerad på ett sådant sätt att högsta möjliga säkerhet överlag och i den dagliga driften kan uppnås.

SSE Sverige har upprättat en plan för interna räddningsinsatser och ser till att samöva med brandkår regelbundet. Allt i syfte med att vara förberedd vid olycka och vara beredd för att agera enligt ett effektivt och säkert sätt.
I händelse av allvarligare olycka på SSE Sverige har brandkåren till uppgift att upplysa allmänheten genom VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten) som utförs genom hög ljudsignal.

Det ljuder i 7 sekunder en stark ljudsignal, sedan uppehåll i 14 sekunder, för att sedan ljuda i 7 sekunder till. Detta pågår i minst två minuter.


Vid denna situation:

  • Gå inomhus och stäng fönster samt dörrar. Société Suisse des Explosifs Group
  • Slå av eventuell ventilation.
  • Lyssna på Sveriges Radio för mer information.


VMA systemet funktionstestas klockan 15:00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Information om detta utkommer även på radio.

Vi har ett nära samarbete med Nerikes Brandkår, och för vidare information samt upplysningar kring extern räddningsplan, m.m. hänvisar vi till Nerikes Brandkår.
GDPR Policy Kvalitetspolicy Miljöpolicy Säkerhetspolicy